دستگاه برش اتوماتیک ماشین ریخته گری پیوسته

دستگاه برش اتوماتیک ماشین ریخته گری پیوسته

دستگاه برش اتوماتیک ماشین ریخته گری پیوسته

این دستگاه برای برشکاری بیلت ها و مواد توپر و به صورت اتوماتیک با بهترین عملکرد طراحی شده است . همچنین طراحی و تولید
این محصول با رعایت تمامی شرایط الزم به منظور جلوگیری از خطرات برای پرسنل و همچنین سهولت انجام کار صورت گرفته
است .این سیستم توسط یک دستگاه گیره پنوماتیک کار می کند همچنین این دستگاه مجهز به سیستم خنک کاری می باشد. این
دستگاه فرایند تولید و راندمان تولید را بهبود می بخشد ، در مصرف انرژی صرفه جویی می کند ، هزینه تولید را کاهش می دهد و
کیفیت برشکاری را بهبود می بخشد.