استند پیش گرم افقی پاتیل

استند پیش گرم افقی پاتیل

استند پیش گرم پاتیل به منظور جلوگیری از افت دمای مذاب در زمان انتقال و تخلیه ذوب به داخل پاتیل، پاتیل ها را تا
دمای حدود ۱۰۰۰-۱۱۰۰ درجه ی سانتی گراد پیشگرم می کنند.
ویژگی های اصلی :
• کنترل خودکار و ایمن
• توزیع دمای یکنواخت
• همه تجهیزات قبل از نصب در محل تولید دستگاه تست اولیه می شوند
• کلیه تجهیزات ساخت شده در شرکت فنی مهندسی پدیده فوالد ارس به واسطه نرم افزارهای به روز مهندسی و با انتخاب
متریال مناسب طراحی می شود و در پروسه ساخت کلیه تستهای اولیه در خصوص مواد ؛ از جمله UT مواد گرد انجام می
پذیرد و همچنین پروسه جوشکاری تحت کنترل بازرسی های دقیق از جمله UT و VT می باشد واز این حیث قابلیت اطمینان
بیشتری برای مشتریان در بر دارد.