سیستم اسلاید گیت

سیستم اسلاید گیت

سیستم اسلایدگیت

سیستم اسلایدگیت دارای دو نوع سیستم عملکرد به صورت هیدرولیکی و پنوماتیکی می باشد که در روند انتقال مواد مذاب از پاتیل به تاندیش نقش کنترل کننده دارد. سیستم اسلاید گیت در قسمت تحتانی پاتیل نصب شده و با تغییر سایز منفذ ورودي جرياني یکنواخت از مذاب را با سرعت قابل کنترل به داخل تاندیش هدایت می کند .جابجایی و لغزش آسان صفحات اسلاید گیت در کنار هم یکی از موارد مهم در این محصول می باشد که باید در زمان طراحی به آن توجه کرد.

دانلود کاتالوگ