پاتیل گیربکس دار سرریز

پاتیل گیربکس دار سرریز

پاتیل ذوب سرریز

پاتيل هاي حمل ذوب طراحي شده توسط اين شركت در سه تيپ سرريز ، تي پات و كف ريز استوپري ساخته شده و در تناژهاي متنوع مورد استفاده كليه كارخانجات ريخته گري فولاد و چدن قرار ميگيرد .

محورهاي پاتيل ها نيز از فولاد CK-45 یا MO 40 ساخته شده و داراي استحكام و ايمني لازم به هنگام حمل ذوب مي باشد .

استفاده از گيربكسهاي قفل شونده ، باعث عدم امكان گردش پاتيل در هنگام تخليه مذاب گرديده و اين امكان را به اپراتور ميدهد كه پاتيل را در هر وضعيت دلخواهي بطور ثابت نگه دارد (براي پاتيل هاي تي پات و سرريز) .