پوشر هیدرولیکی کوره ذوب القایی

پوشر هیدرولیکی کوره ذوب القایی

پوشر کوره

بعد از شارژ آهن اسفنجی و تشکیل پل در سطح مذاب، پوشر در پل، سوراخ ایجاد می‌کند و ماده مذاب خود را به سطح آهن اسفنجی می‌رساند؛ همین امر باعث تخلخل صحیح مادۀ مذاب می‌شود؛ از طرفی دیگر گازهای حاصل از ذوب از سوراخ خارج می‌شوند و از انفجار در کوره جلوگیری می‌گردد.

پوشر هیدرولیکی بین دو کوره نصب می‌شود و می‌تواند هر دو کوره را پوش کند؛ همۀ تجهیزات پوشر با حفاظ پوشیده شده‌اند که باعث دوام این دستگاه در شرایط سخت می‌شود. کنترل این دستگاه از راه دور با جوی‌استیک مخصوص صورت می‌گیرد و همۀ حرکات به‌راحتی و روانی انجام می‌شود. بدنه دستگاه به‌گونه‌ای طراحی شده است که می‌تواند در مقابل نیروهای کششی و ضربه‌ای، بهترین عملکرد را داشته باشد.