کشاننده  و صاف کننده (SW)

کشاننده و صاف کننده (SW)

دستگاه کشاننده SW 

شمش پس از خروج ازقالب وپس از عبورازرولرهای منطقه کولینگ چمبروخنک سازی توسط افشانکهای آبپاش
درنهایت به زیر غلطکهای کشاننده وصاف کننده میرسد.
استند های کشاننده و صاف کننده )یا SW )یکی از اجزای مهم ماشین ریخته گری پیوسته می باشد. این استند ها کار کشیدن شمش در
حین ریخته گری و صاف کردن آنها را انجام می دهند.